Natural numbers keywords

English - Polish

natural number liczba naturalna
prime number, prime liczba pierwsza
composite number liczba złożona
multiple wielokrotność
divisor dzielnik
factor czynnik, dzielnik
greatest common divisor GCD największy wspólny dzielnik NWD
lowest common multiple LCM najmniejsza wspólna wielokrotnosć NWW
divisible by 3 podzielny przez 3
divisibility test by 3 cecha podzielności przez 3
remainder reszta z dzielenia
digit cyfra
3-digit number liczba 3-cyfrowa

Polish - English

liczba naturalna natural number
liczba pierwsza prime number, prime
liczba złożona composite number
wielokrotność multiple
dzielnik divisor, factor
czynnik, dzielnik factor
największy wspólny dzielnik NWD greatest common divisor GCD
najmniejsza wspólna wielokrotnosć NWW lowest common multiple LCM
podzielny przez 3 divisible by 3
cecha podzielności przez 3 divisibility test by 3
reszta z dzielenia remainder
cyfra digit
liczba 3-cyfrowa 3-digit number